Прості та зрозумілі правила співпраці

 

 

На використання авторського зображення для друку на товарах та продажу в інтернет-магазині Wall 31

 

1. Визначення термінів

 • Під авторським зображенням у цьому договорі Сторони розуміють право на використання якого належить Автору. Це може бути зображення, створене власноруч, придбане в третіх осіб або отримане у використання по ліцензійному договору. Автор підтверджує, що в нього є всі права на використання авторського зображення в комерційних цілях. До авторських зображень заборонено відносити твори, які зроблені на основі наявних в мережі Internet зображень, на які можуть розповсюджуватись авторські права третіх осіб.
 • Під «авторською комісією» Сторони розуміють комісію, яку Wall31 сплачує Автору з реалізації кожної одиниці товару з авторським зображенням в internet-магазині Wall 31. При цьому авторська комісія у відсотках відображає відсоток, який перераховується Автору  після сплати податку з доходів фізичних осіб.
 • Під інтернет-магазином Wall 31 Сторони розуміють internet-сторінку з доменом https://wall31.com, всі сторінки з субдоменом wall31.com,на яких розміщено інформацію про товари, які можна придбати у Wall 31. 
 • Під розміщенням зображення в internet-магазині Wall31 у цьому договорі Сторони розуміють:

- самостійне створення Автором товару із авторським зображенням та запис файлу із зображенням необхідної для друку якості в каталозі даного товару. Автору надається повне право створювати, змінювати чи видаляти товари з авторськими зображеннями. При цьому будь-які зміни у товарах проходять обов'язкову перевірку та погодження зі сторони Wall 31.
- створення товару з дизайном Автора адміністрацією Wall 31.

 • Під авторським кабінетом Сторони розуміють функціонал internet-магазину Wall 31, який дає можливість автору змінювати свої персональні дані; додавати, міняти, чи видаляти товари з авторськими зображеннями, а також контролювати продаж товарів з авторськими зображеннями. При цьому Автор отримує доступ виключно до зображень, товарів та звітів по тих товарах, на яких розміщено авторське зображення. Автор не отримує доступу до даних третіх інших авторів та третіх сторін.
 • Для офіційної комунікації Сторони використовують як паперове листування, так і засоби електронного зв’язку:
  - електронна пошта (далі по тексту «e-mail»). Все, що отримано з поштової адреси Wall 31(info@wall31.com), Сторони вважають офіційними повідомленнями зі сторони Wall 31.
  - повідомлення на сторінці магазину Wall31 в соціальній мережі Facebook за адресою https://www.facebook.com/Wall31com (далі по тексту «Wall31 у Facebook»).
 • Все, що надсилається засобами електронного зв’язку, має силу паперового документу.

2. Предмет договору

 • Автор передає Wall 31 оригінальні для розміщення зображення на товарах з метою продажу даних товарів згідно Додатків до даного договору, оформлених для кожного переданого зображення. Додатки є невід'ємною частиною даного договору.
 • В окремому Додатку узгоджується назва оригінального зображення, графічне відтворення зображення та комісія за використання зображення на товарах.
 • Wall 31 має права самостійно створювати товар для продажу в інтернет-магазині Wall 31 з авторською роботою з погодженням Автора. Погодження відбувається за допомогою e-mail, або через повідомлення для Wall31com у Facebook.
 • З кожної проданої одиниці товару з авторським зображенням Автор отримує комісію в розмірі 20% (до оподаткування) від вартості проданого товару. Wall 31 сплачує за автора податки з комісії і перераховує автору комісію за мінусом податків.
 • Сума податків становить 18% ПДФО та 1,5% - військовий збір.

3. Права на використання авторського зображення

 • Підписуючи цей договір-оферту, Автор підтверджує, що в нього є повне право на використання авторських зображень і в разі необхідності на вимогу Wall 31 зобов'язується підтвердити це право. Wall 31 може на свій розсуд перевіряти авторські зображення на предмет плагіату і заблокувати використання авторського зображення в internet-магазині Wall 31, попередивши про це Автора.
 • Wall 31 не отримує виключного права на використання авторського зображення і не має права самостійно створювати товари з авторським зображенням без погодження з Автором.
 • Wall 31 отримує право розміщати зображення автора на сторінках інтернет-магазину (включно із банерами, рекламами та зображеннями категорій) для просування Автора.
 • Автор має право використовувати дане зображення за будь-якими своїми потребами, що виходять за межі дії даного договору-оферти.
 • Автор має повне право видалити товар з авторським зображенням і таким чином заборонити Wall 31 використовувати авторське зображення.

4. Обмеження щодо використання авторських робіт

 • Wall31 за цим договором отримує право на використання авторських робіт виключно в internet-магазинах Wall 31.
 • Wall 31 не має права і не буде вимагати право передавати авторські зображення третім сторонам.
 • Wall 31 не має права використовувати авторські зображення для особистих цілей без погодження із Автором.  
 • Wall 31 має право розміщати авторські зображення в internet-магазині виключно із погодженням з Автором.

5. Порядок розрахунків

 • Починаючи з дати підписання обома Сторонами даного договору-оферти Wall 31 щомісячно нараховує Автору комісію за авторські зображення, виходячи з фактичної реалізації товарів з авторськими зображеннями в internet-магазині Wall 31.
 • Сплата авторської комісії відбувається з 15 числа поточного місяця за попередній місяць.
 • Комісії сплачуються автору на рахунок, вказаний у реквізитах.
 • З 15 числа поточного місяця і до кінця місяця Wall 31 виплачує авторську комісію Автору за попередній місяць, виходячи з фактичної реалізації товарів з авторськими зображеннями за попередній місяць..

6. Відповідальність сторін

 • Сторони зобов'язуються не розголошувати відомості про розміри фактично сплачених авторських комісій, порядок розрахунків, а також будь-яку іншу інформацію, яка стала їм відома під час виконання цього договору (крім випадків, коли таке розголошення є обов'язковим відповідно до законодавства України). Сторони несуть матеріальну відповідальність за передачу третім особам зазначеної інформації у вигляді компенсації потерпілій Стороні всіх збитків, заподіяних такою передачею, у тому числі компенсації упущеної вигоди.
 • Якщо Wall 31 помилково виставив на продаж товари із авторськими зображеннями Автора, Wall 31 зобов'язаний негайно вжити заходів щодо усунення цього порушення.
 • Автор несе відповідальність перед третіми особами, які заявили свої права на авторські зображення, і зобов'язаний відшкодувати Wall 31 всі витрати і збитки, у тому числі упущену вигоду, викликані порушенням авторських та інших прав третіх осіб.
 • Сторони домовились, що збитки можуть бути стягнуті у повному розмірі понад суму неустойки (штрафу, пені).

7. Інші умови

 • Цей договір-оферта набирає чинності з дня його підписання обома Сторонами і діє протягом 3 місяців.
 • Підписуючи даний договір-оферту, Автор підтверджує, що він погоджується із Умовами та Положеннями Wall 31, розміщеними за адресою https://wall31.phenix.digital/politika-konfidencijjnosti/zagalni-umovi-ta-polozhennja.
 • Якщо по закінченню дії договора-оферти Сторони не мають претензій одна до одної, то дія договору автоматично продовжується ще на 3 місяці без потреби підписувати новий договір.
 • Сторони будуть вживати всіх заходів до вирішення спірних питань і розбіжностей, що будуть виникати при виконанні цього договору-оферти та/або у зв'язку з ним, шляхом взаємних переговорів. У випадку, якщо Сторони не зможуть дійти згоди шляхом взаємних переговорів, усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають за цим договором або у зв'язку з ним, у тому числі з питань виконання, порушення, припинення або недійсності цього договору, підлягають вирішенню судом.
 • Цей договір може бути достроково розірваний за взаємною згодою Сторін, оформленою у письмовій формі та підписаною обома Сторонами, а також на вимогу однієї зі Сторін у випадках і в порядку, передбачених законодавством України.
 • Зміни і доповнення до цього договору вносяться Wall 31 і публікуються на сторінці internet-магазину Wall 31. 
 • Старі версії договору-оферти будуть чинні до кінця дії поточного підписаного договору-оферти. Після внесення змін Wall 31 інформує Авторів про внесені зміни і Автор приймає рішення, чи підписувати нову версію договору-оферти.
 • Якщо Автор не погоджується із новою версією, він має повне право припинити дію договору-оферти та видалити всі товари зі своїми авторськими зображеннями.
 • Договір-оферта є чинним для всіх Авторів і не підлягає зміні під кожного Автора окремо.
 • Цей договір-оферта складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу (по одному для кожної Сторони).